10. Nov. / Thomas Köhler zu Fuss durch Japan

Japanreise
Japantour
Japan
Tsunami
Japantour
Japan Ferien
Japan Ferien
Japanreise
Japan
Japan Ferien
Tsunami
Tsunami
Japanreise
Japantour
Japantour
Japantour
Tsunami
Japantour
Japan
Japanreise
Japan
Japan Ferien
Japan Ferien
Japan
Japan Ferien
Tsunami
Japantour
Tsunami
Japan
Japan Ferien
Japanreise
Japanreise
Japan
Japanreise
Japanreise
Japantour
Japan Ferien
Japan
Japan

Alle Fotos von Thomas Köhler während er zu Fuss durch Japan ging (vom 10. November 2011).

Hier zum original Blog